Skam

February 11th, 2011 § 1 comment § permalink

Lightning cloud to cloud (aka)

Jag har just börjat läsa Kjønn i bevegelse av Elsa Almås och Esben Esther Pirelli Benestad. I ett av de första kapitlen beskriver Pirelli Benestad den skam som hen kände inför de lekar där hen iklädde sig “kvinnokläder” som liten. En av föreläsarna på masterprogrammet i sexologi, Gunnel Brander, har tidigare föreläst för oss kring skam kopplat till sexualitet.

Pirelli Benestad funderar över hur ett annat barn, som också iklädde sig kvinnokläder inte alls föreföll känna samma skam inför det hen gjorde. Pirelli Benestad leker med tanken att vi har olika förutsättningar att känna skam. Jag funderar på om det finns någon form av biologisk predisponering för skam eller om allt handlar om hur individen har uppfostrats? Kan inställningen till barnets sexualitet ligga till grund för känslorna skam och skuld? Då jag söker på skam och skuld så finner jag många sidor med psykologer som vill hjälpa personer att överkomma sin skam och skuld. Det verkar som att känslorna, som jag förknippar med förr, med en svunnen tid och kanske i viss mån religion, inte alls är något som försvunnit med samhällets sekularisering. Istället är individens känsla av skam och skuld i allra högsta grad verklig. Undra vad det beror på?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , .

Den svenska synden, Tomelilla, sexberättelser & USA

February 10th, 2011 § 0 comments § permalink

San Francisco Chronicles hemsida hittar jag den här kommentaren kring uppgiften att skriva en sexberättelse. Debra J Saunders har hört om uppgiften från sin vän Ola Tedin på Ystads Allehanda och länkar till svenska nyheter på engelska, Outrage over Swedish teens’ sex dream essays, i The Local. Vad som är intressant är kommentarerna som Saunders får på sin text. Här är ett axplock:

“I like sex and enjoy a healthy sex life, but if my teacher asked me to do that and share it with him/her and possibly other classmates at age 13 (or any age for that matter), then they would have been violating my personal rights of privacy. A very selfish assignment request, and a bit creepy. To say ‘tell me how you think about sex’ or you do not pass is a bit of a red flag in any country. Side note, why the assange reference? No shame on the author’s part.”

“Here in the USA, we champion killing and violence and the mere mention of sex gets big government, the GOP and congress involved.”

“sverige, I envy your having living in Stockholm for five years – it’s one of the most beautiful cities on this planet, and the Swedes are lovely people! Thanks for you common sense posting. If only Americans could divest ourselves of our hysteria about sex, we’d be much better off as a nation.”

“We are so crazy when it comes to SEX the rest of the civilized world must think we are stupid and hypocrites SEX is nothing to be ashamed about, look at the world population people must be having SEX.”

Samma kritik kring skillnad på personligt och privat samt ett ifrågasättande av lärarens intentioner som lyfts i bland annat Ystads Allehanda finns med, men också en reflektion kring hur synen på sexualitet är i USA och hur den skiljer sig mot den i Sverige. Någon kommentator pekar ut att Saunders (enligt kommentatorns) intention att skapa upprörda känslor kring uppgiften inte har fungerat. Många av de som kommenterar vänder istället blicken självkritiskt mot USA och den restriktiva sexualsyn som de anser råder. Jag tycker att det skulle vara intressant att integrera de amerikanska kommentatorernas syn på sexpositiva Sverige med de kommentarer som finns vid artiklarna hos Aftonbladet och Ystads Allehanda, många väldigt onyanserat kritiska mot synen på sexualitet som de anser förmedlas i svensk sex- och samlevnadsundervisning.

Genom historien om sexberättelserna på Kastanjeskolan i Tomelilla så fortplantas bilden av sexpositiva Sverige, trots att ett helt annat klimat råder på svenska debattsidor och forum. Jag funderar på om vi verkligen har synen på sexualitet som Saunders kommentatorer tillskriver oss.

“Swedish culture, when compared to ours, is largely post-religious, earnest, communitarian, and respectful of nature and humanity. In that context, the writing assignment in question isn’t the invention of some lecherous instructor but a thoughtfully designed educational project to help young people acknowledge, understand, and live with their emerging sexuality. I think it’s a great idea. I surely wish that I had similar community support for developing some sexual self-knowledge when I was in my early teens.”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , .

En sexberättelse på Kastanjeskolan

February 8th, 2011 § 7 comments § permalink

Idag kan vi läsa i Ystads Allehanda och Aftonbladet (Ystads Allehandas bild av händelsen är betydligt mer nyanserad då även läraren får komma till tals) hur en förälder till en elev på Kastanjeskolan kritiserar att eleverna i årskurs åtta fått i uppgift att skriva en sexberättelse som del i ett sex- och samlevnadsprojekt mellan biologilektionerna och lektionerna i svenska.

Projektet går under namnet Första gången och eleverna hade enligt Ystads Allehanda tre olika alternativ att välja mellan:

– Du skriver till en kompis, som du brukar berätta allt för, och berättar det du varit med om
– Första gången, skriv en kort påhittad berättelse
– Så var det för mig/Så hoppas jag att det blir

Kritiken som föräldern lyfter är vad jag kan förstå följande:

– Eleverna hade fått ett häfte med sexberättelser (inte berättelserna som de skrev) utdelat och det hade av eleven i fråga upplevts som pinsamt
– Uppgiften var betygsatt
– Elever som utsatts för sexuella övergrepp kan uppleva uppgiften som obehaglig
– Föräldern vill förmedla att sex och sådant bör ungdomarna vänta med, sex är också något privat och ungdomarna ska inte skriva om så känsligt
– Det får föräldern att må illa av att läraren ska läsa berättelserna

Första punkten, att de utdelade sexberättelserna upplevdes som pinsamma är en subjektiv upplevelse av situationen och kan därför inte ifrågasättas. Vad som kan problematiseras är huruvida någon tagit skada av att uppleva utdelandet av berättelserna som pinsamma, men det är svårt att veta utan att prata med den/de som upplevt pinsamheten.

Andra punkten, att uppgiften var betygsatt. Vad jag minns så förekom det inte sällan skriftliga uppgifter under exempelvis nationella prov där eleven hämtade inspiration från händelser som denne varit med om, dessa hade stor inverkan på elevens betyg. Ett exempel, vad jag minns, är skildra en resa som du varit med om. Jag upplevde inte det som att det var mitt resmål som betygsattes utan mitt språk. Jag hoppas och tror verkligen att läraren inte betygsatte elevens sexuella erfarenheter utan språkbruket med vilken sexet skildrades, på samma sätt som en lärare inte skulle betygsätta mitt resmål utan språket med vilket jag skildrar resmålet.

Angående risken att elever som utsatts för sexuella övergrepp skulle uppleva uppgiften som obehaglig: I Ystads Allehanda berättar läraren om en gång då sexuella övergrepp skildrats i en historia. Läraren kontaktade tillsammans med eleven kuratorn på skolan. Att sätta ord på vad en individ upplevt, exempelvis sexuella övergrepp, är ett vanligt grepp i bearbetning av de ofta  plågsamma upplevelserna. Att skolan ger eleven en möjlighet att med egna ord beskriva sina erfarenheter anser jag är starkt och stort. Sedan är det ytterst viktigt att någon med rätt kompetens kan arbeta kring upplevelserna med eleven, men den kontakten förmedlade läraren då hon kontaktade skolans kurator. Detta kan ses som en möjlighet att upptäcka individer som far illa och förmedla hjälp till dem.

Att uppgiften skulle göra så att ungdomarna inte väntade med sex. I Nederländerna har barn och ungdomar sexualundervisning tidigt jämfört med exempelvis länder som Amerika, Storbritannien och Tyskland (Tiefer, 2004). Ungdomarna sexdebuterar av samma anledningar som i övriga länder, men i Nederländerna debuterar de senare. Ungdomarna är alltså inte yngre, trots att de fått sex- och samlevnadsundervisning tidigare. Det förekommer dessutom färre tonårsgraviditeter och färre sexuellt överförbara infektioner bland de ungdomar som fått undervisning tidigt.

Föräldern mådde dåligt av att läraren läste elevernas berättelser. Precis som första punkten så är detta en subjektiv upplevelse och något som är verkligt för den personen som det gäller, jag tycker därför inte att det är rätt att ifrågasätta den.

Om uppgiften uppfattades som obehaglig är det naturligtvis problematiskt. Precis som läraren skriver i sin kommentar till Ystads Allehandas artikel så har ungdomarna ofta mycket skilda erfarenheter av sex. Jag upplever dock att uppgiftens utformning var ett ärligt försök att bjuda in alla de olika erfarenheter som ungdomarna kunde tänkas ha, om det sedan inte fungerat i praktiken så är detta givetvis kritik att ta på allvar och jobba utifrån. Det säger sig läraren också vara villig att göra i sin kommentar till artikeln.

Precis som när det diskuterades hur RFSU undervisade om begreppet analsex och vad det innebär så verkar det mest provocerande inom sex- och samlevnadsundervisning vara att ge eleverna ett språk att tala kring sexualitet på. Så länge det handlat om en generad biologilärare som motvilligt trätt kondomer över bananer (så såg det ut då jag gick på Kastanjeskolan) så går det bra, men när det kommer till att tala om sexualitet som lust, njutning och åtrå så blir det farligt. Ord är ofta makt, att ge någon ord att beskriva sin sexualitet skulle kanske därför kunna sägas vara att ge den personen makt över sin sexualitet. Den makten är många i vuxenvärlden rädda för att släppa till barn och ungdomar, förtroendet för vad de skulle göra med den är väldigt lågt. Jag tänker att det skulle kanske vara bra om några av de kritiker som höjt sina röster kring Tomelillalärarens pedagogik kring sex- och samlevnadsundervisning skulle leka med tanken att ungdomarna inte skulle missbruka makten över sin egen sexualitet, utan använda den för att känna sig fria att fatta beslut som vilar på en god grund av sexualkunskap.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , .

Källa: Sex is not a natural act and other essays – Leonore Tiefer

Where am I?

You are currently viewing the archives for February, 2011 at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts